تحقیق توسعه پايدار ورد

دانلود تحقیق توسعه پايدار ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

تحقیق توسعه پايدار ورد

تحقیق-توسعه-پايدار-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏الف – تعريف مسئله:
‏اولين بار كاربرد واژه توسعه پايدار (Sustainable development)‏ توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970)‏ در اعلاميه كوكوياك درباره محيط زيست و توسعه بكار رفت.بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75)‏ و بنياد هامرشولد(Daghammarskjold-75)‏ بتدريج توسعه پايدار در طي سالهاي دهه 1980 و از زماني كه اتحاديه بين المللي براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي (IUCN-82)‏ ، راهبردهاي جهاني از محيط زيست و منابع طبيعي با هدف كلي دستيابي به توسعه پايدار را از طريق حفاظت از منابع حياتي (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدي و اساسي انديشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.بدنبال آن با گزارش كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED) ‏ موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report)‏ مجموعه اي از پيشنهادها و اصول قانوني جهت دستيابي به توسعه پايدار براي كشورهاي در حال توسعه فراهم آمد.سپس موضوع توسعه پايدار در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست و توسعه (UNCED-92) ‏ در شهر ريودوژانيرو ( بعنوان اجلاس زمين) بطور گسترده اي مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتايج اين اجلاس اهداف اساسي مبتني بر مفهوم توسعه پايدار بدين شرح مورد توجه قرار گرفت.
‏1- تجديد حيات رشد اقتصادي 2- تغيير كيفيت رشد اقتصادي 3 -برآورده ساختن نيازهاي ضروري اوليه
‏4- اطمينان از سطح پايداري جمعيت 5- حفاظت از منابع طبيعي و ارتقاء منابع 6- جهت گيري مجدد دانش فني (دانش بومي)
‏7- محيط زيست و تصميم گيري اقتصادي 8- جهت گيري مجدد روابط اقتصادي و بين المللي 9- اقدام در جهت مشاركتي ساختن توسعه
‏با اين پيشينه، در باب تعريف و اصطلاح توسعه پايدار ادبيات نسبتا فراواني موجود مي باشد كه حكايت از برداشتهاي متفاوت توسط انديشمندان و محققين رشته هاي علوم اجتماعي ، جغرافيا ، كشاورزي ، اقتصاد و بيولوژي دارد.1 .Barbeir,E.B,1989,Blueprint for a Green Economy Earth Scam,London – Sachs,I.92.Tramition Strategies for the 21st.century.Natural &Resource , 28(1): 4 – 17 _ Young,M.D.1992,Sustainable Investment and Resource use. Equity Enviromental Integrity and economic efficency. Man and the biosphere series 9.UNESCO,Paris,and parthenon Publishing ,Carforth – Barow.C.G.Sustainable Development: Concept , Value and practice , journal , TWPR.1995.N17 _ World Bank Press,Making development sustainable:From concept to action,1996 _ Manu Omakupt,International institue for sustainable development, 2000 ,USA,Mo-Model for sustaibable development _ Harris .M.J,Tufts,University ,USA,2000,Basic principles of sustainable development
‏ به همين منظور به يك جمع بندي و تصوير كلان از آن تعاريف بسنده مي شود.به عبارت جامه توسعه پايدار بعنوان يك فرايند ، لازمه بهبود و پيشرفت است.فرايندي كه اساس بهبود وضعيت و از بين برنده كاستيهاي اجتماعي – فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور محركه پيشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع و بويژه كشورهاي در حال رشد باشد. به تعبير روشنتر توسعه پايدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و كارهايي است كه بتواند به اهداف مهمي نظير تلفيق حفاظت زيست محيطي و توسعه ، تامين نيازهاي اوليه زيستي بشر ، دستيابي به عدالت اجتماعي و از بين رفتن فقر و محروميت عمومي، خود مختاري و تنوع فرهنگي و حفظ يگانگي اكولوژيكي (مبتني بر بوم شناسي ) دست يازد.
‏با عنايت به تعريف فوق، همواره پايداري و چگونگي ارزيابي آن در جوامع مختلف از اهميت بسزايي برخوردار است در اين ارتباط همواره چهار رويكرد اساسي تا بحال فراهم آمده است.
‏رويكرد اول نگرش پايداري از جنبه محيط شناختي (Enviromentally Sustainable Development) ‏است.
‏دراين رويكرد روابط توسعه پايدار محيط در قالب مثلث كه داراي (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000)‏ ارتباطات مستقيم است، معنا و مفهوم پيدا مي نمايد.اصولا يك بعد اقتصاد ، بعد ديگر اكولوژيك و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر كدام يك از اين ابعاد، زيرمجموعه هاي ديگري قابل تعريف است.
‏رويكر توسعه پايدار از ديدگاه محيط(ESD)
‏ ‏اقتصاد 1-رشد پايدار Sustainable growth‏
‏ ‏2- بهره وري سرمايه Capital efficency‏
‏ اكولوژيك اجتماع
‏تماميت اكوسيستم Ecosystem integrity‏ 1- برابري Equity‏
‏منابع طبيعي Natural resources‏ 2- تحرك اجتماعي Social mobility
‏تنوع زيستي Biodiversity‏ ‏ 3- مشاركت Participation‏
‏ظرفيت زيستي Carrying capacity‏ 4- نيروبخشيEmpowerments‏
‏رويكرد دوم نگرش پايداري از ديدگاه اقتصادي است (Economic Sustainable Development)‏ در اين رويكرد پايداري از جنبه هاي اهداف مترتب بر اهداف اقتصادي، اكولوژيكي و اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و بالطبع بدنبال پايداري اقتصادي است تا جنبه هاي اجتماعي و اكولوژيكي (World Bank.2000)‏
‏رويكرد توسعه پايدار از ديدگاه اقتصاد
‏ (Economics Objective)‏ اهداف اقتصادي
‏ ‏ ‏1- رشد/كارايي Growth /efficeny‏
Ecological objective‏ ‏اهداف اكولوژيك اهداف اجتماعي Social objective
‏1- شناسايي محيط enviromental assessment‏ ‏ ‏1- فقر/برابري poverty/epuity
‏2- ارزيابي Valuation‏ ‏ 2- مشاركت Participation
‏3- دروني كردن Intranalization‏ 3- مشورت Consulation
‏4- منابع طبيعي Natural resources‏ 4- كثرت گرايي Pluralism‏

 

 فایل