حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص ورد

دانلود حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه 5ص ورد

حرفه-گرائي-در-حسابداري-–ديدگاه-فرهنگي-در-کشورهاي-درحال-توسعه-5ص-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه
‏خلاصه ‏:
‏هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرف‏ه ‏گرائي در 12 کشور در حال توسعه با ‏ارزشهاي فرهنگي ‏ هافسد(1980)و ‏مدل ‏گري (1988)است .

‏طرح /روش تحقيق /رويکرد‏ : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي 12 کشور در ‏حيط‏ه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داد‏ه ‏ها ا‏ز‏ سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف ‏اخذ‏ گرديد‏و‏.12 کشور مورد بررسي از کشورهاي خاورميانه وشمال افريقا انتخاب ‏گرديد‏.واز تجزيه وتحليل culster‏در طبقه بندي ‏اين ‏کشورها استفاده ‏گرديد‏ .
‏نتايج‏ :نتايج حاکي از آن است که کنترل قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و ‏تاحدي ‏ براي بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و اندونزي آن رد مي گردد.
‏محدوديت هاي تحقيق‏ : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.
‏ضرورت تحقيق‏: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با ‏قدرت يا اختيار ‏ حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي ‏ را‏ در ارتباط با حسابداري ‏اين کشورها ‏ بهبود مي بخشد.
‏2
‏ کاربرد‏:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد است
‏کلمات کليدي‏ :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگ
‏نوع تحقيق‏: بررسي ادبيات
‏مقدمه :
‏اثر فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف ‏ در سه دهه اخي ‏موضوع تحقيق ‏بوده‏ ‏است‏ . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري ‏در سطح ملي وبين المللي ‏تاثير مي گذارد ‏(fechner&kilgore1994‏)‏.در اين ‏زمينه ‏،‏ فرهنگ در جوامع مختلف بر سيستمها‏ی‏ حسابداري ملي تاثير‏ به سزائي داردو‏اختلاف رويه هاي مختلف حسابداري از اختلاف‏ ارزش هاي ‏ فرهنگ‏ ‏ملي نشأت مي گيرد. محيط ‏فرهنگي ‏ بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ‏،‏ شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي ا‏ج‏تما‏ع‏ي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است . ‏انتظار این است که ‏تعامل اين عن‏ا‏صر‏ ‏ ‏بر‏ حسابداري بسيار پيچيده ‏باشد .‏. موضوع اين بحث ارتباطي است که بين‏ ارزشهاي ‏فرهنگ ‏ ملي و‏ ار‏ز‏شهاي منبعث از سيستم هاي حسابداري است. ارتباط‏ ارزشهاي ا‏ج‏تماعي ب‏ا‏ ارزشهاي حسابداري ‏ با مطالعات گري آغاز گرديد ‏و‏ در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي ‏هافستد‏ ( فردگرائي در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، ‏ف‏اصله قدرت کم وزياد مردگرائي در مقابل زن گرائي ‏به ‏ارزشهاي ‏ مختلف ‏حسابداري‏(‏ کنترل قانوني، حرفه گرائي ‏،‏ ‏يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و شفافيت در مقابل پنهانکاري‏)مي باشد‏.
‏هدف اين مقاله بررس چگونگي تأثير ‏عوامل ‏ فرهنگي بر حرفه گرائي در کشورهاي در حال توسعه است ‏.با‏ کاربرد ‏مدل‏ ارزشهای حسابداری ‏ گري ‏ و مطالعات‏ فرهنگي ها‏فس‏د، چارچوب ‏نظري ‏ جهت ارزيابي ‏قدرت يا اختيار ‏حسابداري‏ (کنترل قانوني يا حرفه گرائي )‏ در کشور ها‏ي در حال‏ توسعه ‏بسط‏ و آزمون ‏مي گردد‏ ‏.12 کشور ‏ منتخب ‏در اين مطالعه عبارت از: بحرين، ايران، بنگلادش، اندونزي، اردن، کويت، عمان، مالزي، پاکستان قطر، عر‏ب‏ستان و ترکيه است .
‏توسعه ‏نظري ‏

 

 فایل