مقاله اثر حرارتی word

دانلود مقاله اثر حرارتی word

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله اثر حرارتی word

مقاله-اثر-حرارتی-wordلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1- انحراف حرارتي در حالت تعليق: فرمول 1 –‏ ، 2- بي تعادلي گرمايي:فرمول 2
‏توزيع دما :فرمول 3 – بي تعادلي حرارتي
‏بي تعادلي مكانيكي اوليه :هر سيستم روتور توزيع وزني، سفتي و تغيير شكل اوليه خودش را دارد. در نتيجه، مقدار و محل بي تعادلي مكانيكي جهت پيش بيني كردن در يك سيستم روتور اختياري خيلي مشكل است. اين بيتعادلي مكانيكي به عنوان بي تعادلي ايجاد شه از يك نيروي گريز از مركز تا 10% از وزن كلي روتور ثابت تعريف ميگردد. بي تعادلي مكانيكي زماني اتفاق مي افتد كه روتور با سرعت عملكرد دائمي حد اكثر حركت ميكند و بر حسب رياضيات به صورت فرمول 4 تعريف ميگردد. با توجه به يك سيستم مختصات در روتور اين بي تعادلي به عنوان يك زاويه از درجات صفر عمل ميكندو در مركز جاذبه توده آويزان قرار ميگيرد.
‏چرخش همزمان :
‏مقايسه بين اثر نيوكرك و اثر مورتون :هر دو اثر نيو كرك و مورتون شامل گسترش شيب دمايي در سر تا سر سر محور ميگردد كه در نتيجه منجر به خمش حرارتي بي ثبات از طريق يك مكانيسم پس خوراند مثبت ميگردد. بعضي از ديگر شباهتها و تفاوتها بين اين دو پديده در اينجا خلاصه شده اند.
‏اثر مورتون
‏اثر نيوكرك
‏پارامتر
‏چرخش همزمان
‏چرخش همزمان
‏حركت روتور
‏مورد نياز است.
‏مورد نياز نيست.
‏پيكربندي overhung
‏خارج از مرحله نقطه داغي
‏در مرحله نقطه داغي
‏بي تعادلي مكانيكي
‏برش چسبناك ديفرانسيل
‏ماليدن روتور به استاتور
‏علت نقطه داغي
‏درون ياطاقان
‏خارج از ياطاقان
‏محل نقطه داغي
‏پيش بيني كردن بي ثباتي مورتون :1- تخمين زدن بي تعادلي مكانيكي اوليه 2- تعيين كردن ضخامت لايه براي ياطاقاني خاص 3- به دست آوردن وضعت تعادل ثابت سر محور 4-به كار بردن VT- FAST‏ يا برنامه اي مشابه جهت به دست آوردن چرخش ديناميك. اين چرخش سپس جهت ايجادكردن چرخش كلي همزمان با حالت تعادل تركيب ميگردد. 5- توسعه دادن معادله انرژي جهت به دست آوردن توزيع دماي محيطي 6- محاسبه كردن بي ثباتي حرارتي 7- مقايسه كردن بي تعادلي حاصله با يك معيار آستانه بي ثباتي از پيش تعريف شده
‏اگر نقطه داغي در خارخ از فاز با بي تعادلي overhung‏ 180 درجه باشد و اگر شيب دمايي و بزرگي بي تعادلي كافي باشد، خمش حرارتي رخ ميدهد. تحت اين شرايط محور خم شده فضاي خالي ياطاقان را كاهش ميدهد و شيب گرمايي را بالا ميبرد.شيب دمايي افزايش يافته از اينرو خمش گرمايي بيشتري را آغاز ميكند . اين عملكرد ها يك مكانيسم پس خوراند مثبت را توضيح ميدهند كه سيستم را بي ثبات ميكند.
‏اثر مورتون : اسچميد نشان داد كه ارتعاشات چرخشي بي ثبات از نقاط داغي حاصل ميشود كه در ياطاقان لايه سيال توسعه مي يابند. تحقيق انجام شده به وسيله كوگ و مورتون وجود چنين بي ثباتي هايي را تاييد ميكند كه به طور ابتدائي در روتور هاي آويزان رخ ميدهد. اين ارتعاشات بي ثبات پديده اي به وجود مي آورند كه اثر مورتون ناميده ميشود.
‏بي ثباتيهاي حرارتي : اثر نيوكرك-1- نيوكرك متذكر ميشود كه در زماني كه يك روتور در زير سرعت بحراني آن عملكرد دارد ، ارتعاشات مالشي القايي با زمان توسعه مي يابند در حاليكه اين ارتعاشات به طور مهمي به مرور زمان افت پيدا ميكنند. 2- نيوكرك نتيجه گيري كرد كه علت مسئله يك جزئي از استاتور بود كه جهت ايجاد كردن نقطه داغي به محور مالش داده ميشود. 3- موسزينسكا نشان داد كه در يك حالت چرخشي يا نوساني كه شكلي از ارتعاش خود مرك روتور ميباشد ، روتور به اثر گرمايي واكنش نشان ميدهد.4- در طول اين عملكرد، روتور چرخش هم زمان دارد يعني يعني محور يا سرمحور با همان سرعتي ميچرخد كه مركز محور به دور مركز ياطاقان ميچرخد. اين پيكر بندي اطمينان ميدهد كه جهت ايجاد كردن يك نقطه داغ يك منطقه خاصي از سطح محوربه قطعه اي از استاتور مالش داده ميشود در حاليكه از لحاظ قطر بخش مخالف محور هرگز اين تماس اصطحكاكي را تجربه ميكند و در دماي محيط باقي ميماند. چنين اختلاف دمايي باعث يك شيب حرارتي ميگردد كه در سرتاسر محور توسعه مي يابد و در نهايت به خمش حرارتي منجر ميگردد.
‏ياطاقان هاي سر محور با لايي ثابت با گامها و بند ها يا حباب ها :
‏نوع ياطاقان : بند فشاري (تك بند ) –‏ مزايا 1- مانع خوب چرخش 2- هزينه پايين 3- ميرايي خوب در سرعت هاي بحراني 4- به آساني ساخته ميشوند‏. –‏ معايب: با اخطاري جزئي بي ثبات است 2- بند ممكن است فرسوده گردد يا به مرور زمان ساخته شود . 3- جهت فشار بايد مشخص باشد. – پيشنهادات : در صنعت پتروشيمي خيلي عامه پسند است. به آساني بند بيضوي را به بند فشاري تبديل ميكند.
‏شيار محوري چند بندي يا چند پره اي 1- بندها نسبتا به آساني در ياطاقان هاي موجود قرار ميگيرند. 2- مانع خوب چرخش ميباشند. 3- عملكرد كلي خوبي دارند.

 

 فایل