مقاله درمورد آلياژ ريختگي

دانلود مقاله درمورد آلياژ ريختگي

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله درمورد آلياژ ريختگي

مقاله-درمورد-آلياژ-ريختگيلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تكامل ‏ريز س‏اختار در يك آلياژ ريختگي Al-Si-Mg
‏چكيده:
‏آزمايش براي بررسي انجام با تكنيك كوئنچينگ سريع طراحي شده است. با استفاده از‏ ميكروسكوپ نوري مناطق مذاب كو‏ئنچ‏ شده به سادگي از جامد احاطه ك‏ننده ان قابل تشخيص است. با گو‏ئنچ‏ كردن در درجه حرارت هاي مختلف, تكامل ريز ساختار يك آلياژ تجاري ريختگي با پايه Al-Si‏ (AA601‏) در كل فرايند انجماد آن بررسي و خصوصيات آن مشخص شده گسترش ريز ساختار با تشكيل تخلخل در همان آلياژ مرتبط بود.
‏مقدمه:
‏ تركيبات آلياژهاي ريختگي تجاري Al-Si‏, تطابق را بين خصوصيات اجراي‏ي‏ و فرايندي و نيز اضطرارات اقتصادي آن ها نشان ميدهد در نتيجه, اكثر آلياژهاي تجاري حاوي مخلوطي از چندين عنصر هستند كه بصورت ن‏اخالص يا افزوني هاي تعمدي وجود ‏دار‏ن‏د.
‏زير ساختار ‏سياه تاب‏ نتيجه‏ دسته اي‏ ‏واكنش هاست كه در طول ا‏نجماد رخ ‏مي‌‏دهد. تركيب تحليل ‏ريز‏ ساختاري يا تحليل منحني سرد شدن غالبا ‏مي‌‏تواند درجه حرارت هاي واكنش و فازهاي دخ‏يل را تعيين كند با اين وجود, ‏ريز‏ ساختار واقعي ‏كه‏ در ‏زمان ‏ مشخصي در انجماد وجود داشته و ن‏مي‌‏توان با استفاده از اين روش تخمين زد.
‏روش پذيرفته شده مناسبي براي بررسي زير ساختار يك قطعه ريختگي نيمه جامد, تسريع انجماد بوسيله ك‏وئ‏نچ‏ كردن‏ است فصل مشترك جامد مذاب در ‏زمان‏ كوئيچ را ‏مي‌‏توان بدين روش و با استفاده از ميكروسكوپ نوري مشاهده نمود. در آلياژهاي ريختگي Al-Si‏, اين روش براي‏ مشخص كردن كامل خصوصيات تكامل‏ ريز‏ ساختاري آلياژهاي خاص‏ و يا بيشتر براي مطالعه يك انجامد خاص مورد استفاده قرار
‏2
‏مي‌‏گيرد. هدف‏ از اين مطالعه, تعيين خصوصيات ‏ريز‏ ساختار در طول انجماد يك آلياژ ريختگي تجاري Al-Si-Mg‏ است. توجه اصلي به چگونگي تغيير نحوه توزيع مذاب در طول انجماد و چگونگي ‏تاثير گذاري آن بر روي تشكيل‏ تخلخل معطوف شده است.
‏روش تجربي: تركيب آلياژ مورد استفاده در جدول 1 نشان داده شده است. اين تركيب در محدوده آلياژ استراليايي با نام AA601 ‏قرار ‏مي‌‏گيرد. عنصر استرانسيو‏م ‏با وجود آنكه عم‏دا ‏اضافه نشده, اما با غلظت 20 ppm‏ در آن وجود داشت. ميزاني با وزن تقريبي 40kg‏ از اين آلياژ در بوته اي از جنس‏ گا‏ربيد ‏ سليكون در يك كوره مقاومتي الكتريكي ساخته شد. درجه حرارت مذاب در طول آزمايش در دماي 700c‏ ثابت نگه داشته شد.
‏جدول 1: تركيب آلياژ مورد استفاده (تعادل Al‏):‏
‏از فن‏جان هاي كوچكي از جنس فولاد زنگ ‏ن‏زن (شكل 1) براي نمونه گيري از مذاب استفاده شد. هر فنجان تا سطحي درست زير لبه فرو برده شده و حدود‏ 10‏ ثانيه بر آن اجازه داده شد تا پيش از غوطه ور شدن, با درجه حرارت مذاب به تعادل برسد سپس اين فنجان ها برداشته شده و در محفظه جدا كنن‏ده اي قرار داده شوند تا سرد ش‏دند‏. در زمان مطلوبي در طول انجماد, نمونه به داخل يك حمام گ‏وئينچ‏ آب‏-‏ نمك فرو ‏برده شد. مجموعا سيزده نمونه كوئ‏نچ‏ شدند سپس قبل و بعد از هر دسته از آزمايش هاي كوئنچ, نمونه ها تحت تحليل (آناليز) شيميايي قرار گرفتند. داده هاي درجه حرارت- زمان از ترموكوپلي كه در مركز هر فنجان قرار داشت, جمع آوري شده و اين كار با استفاده از تجهيزات آناليز حرارتي تجاري انجام شد. سرعت سرد كردن متوسط در مذاب پيش از انجماد 106 0C/s‏ بود. نمونه ها در جهت عمود بر محور استوانه, در زير نوك ترمو

 

 فایل