مقاله كميسيون حفاظت از بچه هادراينترنت word

دانلود مقاله كميسيون حفاظت از بچه هادراينترنت word

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله كميسيون حفاظت از بچه هادراينترنت word

مقاله-كميسيون-حفاظت-از-بچه-هادراينترنت-wordلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏كميسيون حفاظت از بچه هادراينترنت
‏خلا صه :
‏اززماني كه اينترنت بطور گسترده دردسترس قرارگرفته است طلايه دارنگراني استفاده كردن بچه ها از اينترنت خانواده ها وسياستگذاران بوده اند. اينترنت انقلاب دستيابي به اطلاعات مي باشدكه سودمسلمي رانصيب –‏ فروشندگان وتجارت مي نمايد. با وجوداين، بچه ها راازطريق مواجهه بامواد آشكار سكس كه برخي براين باورندكه نامناسب ومضر مي باشد، درمعرض خطرقرارمي دهد.
‏ دراكتبرسال 1998، كنگره، قانوني رابراي حفاظت ازبچه ها دراينترنت به تصويب رساندوكمسيون حفاظت ازبچه ها دراينترنت راتأ سيس كردتابه بررسي متدها يي بپردازدتا دستيا بي خردسالا ن به موادبسيار صريح سكسي را كه براي آنها مضر تشخيص داده مي شود راكاهش دهد.
‏ كمسيون حدودوسيعي از تكنولوژي ها ومتدهاي محافظ بچه ها راكه موردمطالعه قرارداده است كه شامل مواد زير مي شود: فيلتر گذاري وبلوكه كردن خدمات ، برچسب زني ودرجه بندي سيستم ها ، تلا شهاي مميزي كردن سن ، امكان يك حوزه جديدي براي موادمضر براي خردسالان ، فضا ي سبزي كه داراي مواديمناسب فقط براي بچه ها مي باشد. اداره اينترنت وتكنيكها ي محدود كننده زمان ، سيا ست ها ي كاربردها ي قابل قبول ومحدوديتها ي خانوادگي ، اطلاعا ت روي خطي كه دستيابي به اطلا عات وتكنولوژيها ي روي خطي را ميسر مي سازد، واختياراتي براي پيكرموادغير قانوني دراينترنت.
‏تأثير گذاري دستيا بي پذيري:
‏ تكنولوژيها ومتدها يي كه حقوق پايين تري براي آن مشخص شده ، در آن زمان كه متحمل هزينه ها ي كمتر وتأثيرا ت برگشت پذير مي گرددمؤثرتر وبيشتر قابل دست يافتن مي باشد. بعد از بررسي اطلاعات جمع آوري شده از طريق گزارشات وتفاسيري كه بخش عمده اي ازبحث مجالس راتشكيل مي دهدكمسيون نتيجه گيري مي كندومتد واحدي ارائه نموده بطور مؤثر بچه ها رااز مواد مضر در اينترنت حفاظت مي نمايد . بيشتر اينكه كمسيون مشخص مي كندكه تركيبي از آموزشها ي عمومي ، تكنيكها ومتدها ي قدرتمندكردن خريدار، قدرت قوانين موجود راافزايش مي دهدوابزارهاي صنعتي جهت نهادينه كردن اين توجه ضروري مي باشد. توصيه هاي خاص كمسيون شامل موارد زيرمي باشد:
‏آموزش عمومي:
‏دولت وبخش خصوصي مي بايست تلاشها ي آموزشي براي ارتقاء آگاهي هاي عمومي از تكنولوژيها ومتدها ي دردسترس براي حفاظت بچه ها در اينترنت را مورد جديت قراردهد.
‏دولت وصنعت مي بايست بطور مؤثر سياستها ي كاربردمناسب راتوسعه دهد.
‏تلا شها ي قدرتمند كردن بازديدكنندگان:
‏منابع مي بايست به ارزيابي ها ي مستقل تكنولوژيها ي حفاظت بچه ها اختصاص يافته وگزارشهايي رابه عموم مردم درباره توانايي اين تكنولوژي ارائه نمايند.
‏صنعت مي بايست گامهايي را درجهت بهبود مكانيزمهاي حفاظت بچه ها برداشته وآنها را بصورت آن لاين بيشتر در دسترس قرار دهد .
‏ گفتما نها ي وسيع بخش خصوصي وملي درباره توسعه سيستم ها ي نسل آينده بخاطر برچسب زني ، درجه بندي ، ومشخص كردن ظرفيت هايي كه منعكس كننده كانون رسانه هاي قديمي وجديدمي باشدمي بايست مورد تشويق قرار گيرد.
‏ دولت مي بايست در تلا ش جهت استفاده سالم ومفيدبچه ها از اينترنت كاربردتكنولوژي راموردترغيب قراردهد.
‏اجراي قانون:
‏دولت در تمام زمينه ها مي بايست سرمايه هاي مشخص وبرنامه هاي فعالي را جهت بررسي ، دنبال كردن گزارش قوانين دولتي وفدرالي درموردمواد زشت دراينترنت بكارگيرد.
‏اجراي قوانين دولتي وفدرالي مي بايست فهرستي بدون تصوير رااز اخباريوزنت آدرس هاي IP‏ وسايت وب جهان گستريا ديگرمواردرا فراهم نمايد. منابع اينترنتي كه شامل موادمستهجين درمودبچه ها مي شودياجايي كه مجرميت در آن يافت مي شودشامل مواد موهن مي گردد.
‏آژانس ها ي فدرال مطابق باقدرت بيشترحكمراني آمريكا آنطور كه موردنياز است ، مي بايست اجبار بيشتري رابراي منع اعمال نامناسب وفريبنده مورد ملا حظه قرار دهند. اعمالي كه بچه ها را براي بازديد مواد موهن به دام مي اندازدكه شامل تله موشها ومواد فريبنده مي شود.
‏دولت مي بايست هزينه جديدي را براي هدايت جنبه هاي بين المللي جرم اينترنتي بكار گيردكه شامل مواد ومطالب موهن ومستهجن در مورد بچه ها مي گردد.
‏عملكرد صنعت:
‏صنعت ISP‏ مي بايست بهترين اعمال راجهت حفاظت خردسالا ن بكاربندد.
‏صنعت تجاري مربوط به بزرگسالان در اينترنت مي بايست گامها يي را در جهت محدوديت دستيابي آسان بچه ها به مطالب مربوط به بزرگسالان بردارد.

 

 فایل