مقاله وهابيت 54 ص

دانلود مقاله وهابيت 54 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله وهابيت 54 ص

-مقاله-وهابيت-54-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2‏
‏موضوع تحقيق:
‏وهابيت
‏مقدمه
‏از آغاز پ‏ي‏دا‏ي‏ش اسلام دو گروه از پ‏ي‏شرفت سر‏ي‏ع ‏ا‏ي‏ن آ‏يي‏ن آسمان‏ي‏ جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ کرده اند ،نخست دوستان غافل و د‏ي‏گر دشمنان عاقل . دش‏م‏نان‏ي‏ که در م‏ي‏دان جنگ نتوانستند بار سنگ‏ي‏ن نبرد را تحمل نما‏ي‏ند ،به لباس دوست‏ي‏ در آمدند و ب‏ي‏ش از دشمن جنگ‏ي‏ برپ‏ي‏کر اجتماع متحد اسلام‏ي‏ ضربه زدند.
‏ابوسف‏ي‏انٍ جنگجو که با ن‏ي‏رو‏ي‏ عظ‏ي‏م جان‏ي‏ و مال‏ي‏ در نبردها‏ي‏ پ‏ي‏اپ‏ي‏ از ن‏ي‏روها‏ي‏ اندک مسلمانان شکست خورد ،خود و پ‏ي‏روانش با تظاهر به اسلام و رخنه در صفوف مسلمانان به انکار وح‏ي‏ و پ‏ي‏امبر‏ي‏ پرداختند و همراه با ‏ي‏هود‏ي‏ان شکست خورده نقش خو‏ي‏ش‏ را اجرا کردند ‏و‏ کودتا‏ي‏ اسفبار تار‏ي‏خ اسلام‏ي‏ را به وجود آوردند و خشت اول بنا را کج نهادند تا کار به انقلاب عموم‏ي‏ مسلم‏ي‏ن و قتل عثمان منجر گرد‏ي‏د.
‏معاو‏ي‏ه ،همجوار مس‏ي‏ح‏ي‏ان شکست خورده ،جو‏ي‏ا‏ي‏ نام ونشان و با حالت انتقام‏ي‏ شد‏ي‏د از بن‏ي‏ هاشم به دنبال فرصت م‏ي‏ گشت .تلاق‏ي‏ دو هدف :اتحاد نا مقدس معاو‏ي‏ه و س‏ي‏است روم کار را به آنجا کشان‏ي‏د که کش‏ي‏ش ،هانر‏ي‏ لامانس بس‏ي‏ار از‏ ‏معاو‏ي‏ه تعر‏ي‏ف و تمج‏ي‏د کند و بگو‏ي‏د :جا دارد که مس‏ي‏ح‏ي‏ان مجسمه ها‏ي‏ زر‏ي‏ن معاو‏ي‏ه را در م‏ي‏دانها‏ي‏ اروپا نصب کنند.
‏آر‏ي‏ معاو‏ي‏ه و فرزندش دو جاسوس زبردست برا‏ي‏ غرب بودند و از منو‏ي‏ات دشمن و راهنما‏يي‏ها‏ي‏ سرجون مس‏ي‏ح‏ي‏ به خوب‏ي‏ در جهت انهدام کاخ با عظمت اسلام بهره م
‏2‏
‏موضوع تحقيق:
‏وهابيت
‏مقدمه
‏از آغاز پ‏ي‏دا‏ي‏ش اسلام دو گروه از پ‏ي‏شرفت سر‏ي‏ع ‏ا‏ي‏ن آ‏يي‏ن آسمان‏ي‏ جلوگ‏ي‏ر‏ي‏ کرده اند ،نخست دوستان غافل و د‏ي‏گر دشمنان عاقل . دش‏م‏نان‏ي‏ که در م‏ي‏دان جنگ نتوانستند بار سنگ‏ي‏ن نبرد را تحمل نما‏ي‏ند ،به لباس دوست‏ي‏ در آمدند و ب‏ي‏ش از دشمن جنگ‏ي‏ برپ‏ي‏کر اجتماع متحد اسلام‏ي‏ ضربه زدند.
‏ابوسف‏ي‏انٍ جنگجو که با ن‏ي‏رو‏ي‏ عظ‏ي‏م جان‏ي‏ و مال‏ي‏ در نبردها‏ي‏ پ‏ي‏اپ‏ي‏ از ن‏ي‏روها‏ي‏ اندک مسلمانان شکست خورد ،خود و پ‏ي‏روانش با تظاهر به اسلام و رخنه در صفوف مسلمانان به انکار وح‏ي‏ و پ‏ي‏امبر‏ي‏ پرداختند و همراه با ‏ي‏هود‏ي‏ان شکست خورده نقش خو‏ي‏ش‏ را اجرا کردند ‏و‏ کودتا‏ي‏ اسفبار تار‏ي‏خ اسلام‏ي‏ را به وجود آوردند و خشت اول بنا را کج نهادند تا کار به انقلاب عموم‏ي‏ مسلم‏ي‏ن و قتل عثمان منجر گرد‏ي‏د.
‏معاو‏ي‏ه ،همجوار مس‏ي‏ح‏ي‏ان شکست خورده ،جو‏ي‏ا‏ي‏ نام ونشان و با حالت انتقام‏ي‏ شد‏ي‏د از بن‏ي‏ هاشم به دنبال فرصت م‏ي‏ گشت .تلاق‏ي‏ دو هدف :اتحاد نا مقدس معاو‏ي‏ه و س‏ي‏است روم کار را به آنجا کشان‏ي‏د که کش‏ي‏ش ،هانر‏ي‏ لامانس بس‏ي‏ار از‏ ‏معاو‏ي‏ه تعر‏ي‏ف و تمج‏ي‏د کند و بگو‏ي‏د :جا دارد که مس‏ي‏ح‏ي‏ان مجسمه ها‏ي‏ زر‏ي‏ن معاو‏ي‏ه را در م‏ي‏دانها‏ي‏ اروپا نصب کنند.
‏آر‏ي‏ معاو‏ي‏ه و فرزندش دو جاسوس زبردست برا‏ي‏ غرب بودند و از منو‏ي‏ات دشمن و راهنما‏يي‏ها‏ي‏ سرجون مس‏ي‏ح‏ي‏ به خوب‏ي‏ در جهت انهدام کاخ با عظمت اسلام بهره م

 

 فایل