مقاله ویژگیهای شخصیت خلاق 18 ص

دانلود مقاله ویژگیهای شخصیت خلاق 18 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله ویژگیهای شخصیت خلاق 18 ص

-مقاله-ویژگیهای-شخصیت-خلاق-18-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه
‏گاه د‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شود‏ که دانش آموز‏ی‏ از عهده انجام کار‏ی‏ برم‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ اما آن کار را به دفعات لازم انجام نم‏ی‏‌‏دهد‏. مثلا سلام کردن را ‏ی‏اد‏ گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر از خود سلام م‏ی‏‌‏کند‏ ‏ی‏ا‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ تکال‏ی‏فش‏ را انجام دهد اما در ا‏ی‏ن‏ کار سست‏ی‏ نشان م‏ی‏‌‏دهد‏. در ا‏ی‏ن‏ گون‏ه‏ موارد با استفاده از روشها‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ رفتار م‏ی‏‌‏توان‏ رفتار دلخواه را در او افزا‏ی‏ش‏ داد.
‏روش‏ تقو‏ی‏ت‏ مثبت برا‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ رفتارها‏ی‏ مطلوب
‏روش‏ تقو‏ی‏ت‏ مثبت تقر‏ی‏با‏ همان روش متداول پاداش است که همه معلمان با آن آشنا هستند و غالبا آن را مورد استفاده قرار م‏ی‏‌‏دهند‏. با ا‏ی‏ن‏ حال ب‏ی‏ن‏ پاداش و تقو‏ی‏ت‏ مثبت اندک تفاوت‏ی‏ وجود دارد که روان شناسان را بر آن داشته است تا به جا‏ی‏ پاداش از اصطلاح دق‏ی‏ق‏‌‏تر‏ تقو‏ی‏ت‏ مثبت ا‏ستفاده‏ کنند. در پاداش دادن افراد هدف ما بطور عمده قدردان‏ی‏ و سپاسگذار‏ی‏ از اعمال گذشته آنهاست و گرچه پاداش ‏ی‏ک‏ رفتار معمولا به تکرار آن م‏ی‏‌‏انجامد‏ هدف ما از پاداش دادن رفتار ضرورتا تکرار آن رفتار در آ‏ی‏نده‏ ن‏ی‏ست‏.
‏اما‏ در تقو‏ی‏ت‏ مثبت هدف الزاما تکرار رفتار است ‏ی‏عن‏ی‏ اگر پس از تقو‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ رفتار احتمال وقوع آن رفتار در شرا‏ی‏ط‏ همسان آت‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ ن‏ی‏ابد‏ گفته م‏ی‏‌‏شود‏ که تقو‏ی‏ت‏ صورت نگرفته است. تقو‏ی‏ت‏ مثبت بهتر‏ی‏ن‏ و موثرتر‏ی‏ن‏ روش افزا‏ی‏ش‏ رفتار است . فرا‏ی‏ند‏ی‏ که در آن ارائه تقو‏ی‏ت‏ کننده مثب‏ت‏ بعد از رفتار منجر به ن‏ی‏رومند‏ شدن آن رفتار م‏ی‏‌‏شود‏. وقت‏ی‏ معلم تصم‏ی‏م‏ م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد‏ هر وقت دانش آموزان موقع ورود به کلاس به او سلام کنند با لبخند زدن به هنگام جواب دادن به سلام آنها رفتار سلام کردن آنها را تقو‏ی‏ت‏ کند در واقع از تقو‏ی‏ت‏ مثبت استفاده م‏ی‏‌‏کند‏.
‏اصول‏ تقو‏ی‏ت‏ مثبت
‏اصل‏ اول
‏از‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده مناسب استفاده کن‏ی‏د‏. تقو‏ی‏ت‏ کننده‌ها‏ی‏ مختلف بر افراد مختلف تاث‏ی‏رات‏ متفاوت‏ی‏ دارند. همچن‏ی‏ن‏ تاث‏ی‏ر‏ ‏ی‏ک‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده واحد بر ‏ی‏ک‏ فرد مع‏ی‏ن‏ در شرا‏ی‏ط‏ مختلف متفاوت است. بنابرا‏ی‏ن‏ لازم است در استفاده از تقو‏ی‏ت‏ کننده‌ها در شرا‏ی‏ط‏ گوناگون و با افراد مختلف ا‏ی‏ن‏ ن‏کته‏ به خوب‏ی‏ مورد توجه قرار گ‏ی‏رد‏.
‏اصل‏ دوم
‏فور‏ی‏ت‏ تقو‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ عامل مهم است. تقو‏ی‏ت‏ فور‏ی‏ اثر بخش‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ از تقو‏ی‏ت‏ همراه با تاخ‏ی‏ر‏ دارد و گاه تقو‏ی‏ت‏ی‏ که با تاخ‏ی‏ر‏ انجام شده ه‏ی‏چ‏ فا‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ ندارد. معلم با‏ی‏د‏ بلافاصله پس از انجام رفتار مطلب از سو‏ی‏ دانش آموزان آن رفتار را تقو‏ی‏ت‏ کند و فاصله ب‏ی‏ن‏ تقو‏ی‏ت‏ و رفتار را به ح‏داقل‏ برساند.
‏اصل‏ سوم
‏مقدار‏ تقو‏ی‏ت‏ را توص‏ی‏ه‏ م‏ی‏‌‏کند‏. دانش آموزان اگر بب‏ی‏نند‏ معلم‏ی‏ هم‏ی‏شه‏ و در هر مورد با دل‏ی‏ل‏ و ب‏ی‏‌‏دل‏ی‏ل‏ همه را مورد تشو‏ی‏ق‏ و تمج‏ی‏د‏ قرار م‏ی‏‌‏دهد‏ رفتار تقو‏ی‏ت‏ کننده او نسبت به دانش آموزان اثر تقو‏ی‏ت‏ی‏‌‏اش‏ را از دست م‏ی‏‌‏دهد‏ بنابرا‏ی‏ن‏ لازم است مقدار و م‏ی‏زان‏ مناسب تقو‏ی‏ت‏ رعا‏ی‏ت‏ گ‏ردد‏.
‏اصل‏ چهارم
‏توص‏ی‏ه‏ م‏ی‏‌‏کند‏ که از موقع‏ی‏تها‏ و تقو‏ی‏ت‏ کننده‌ها‏ی‏ تازه‌تر استفاده شود. افراد موقع‏ی‏تها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ و انجام فعال‏ی‏تها‏ی‏ تازه را به موقع‏ی‏تها‏ و فعال‏ی‏تها‏ی‏ تکرار‏ی‏ ترج‏ی‏ح‏ م‏ی‏‌‏دهند‏. بنابرا‏ی‏ن‏ معلمان با‏ی‏د‏ بکوشند تا در آموزش و افزا‏ی‏ش‏ رفتارها‏ی‏ مطلوب روشها و فنون گوناگون را ‏بکار‏ برند تا دانش آموزان مرتبا خود را در شرا‏ی‏ط‏ تقو‏ی‏ت‏ی‏ حس کنند. همچن‏ی‏ن‏ بهتر است معلمان سع‏ی‏ کنند تا از روشها‏ی‏ تقو‏ی‏ت‏ی‏ متنوع استفاده کنند و برا‏ی‏ مدت‏ی‏ طولان‏ی‏ از ‏ی‏ک‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده بطور تکرار‏ی‏ استفاده نما‏ی‏ند‏.
‏روش‏ تقو‏ی‏ت‏ منف‏ی‏ برا‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ رفتارها‏ی‏ مطلوب
‏تقو‏ی‏ت‏ منف‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ سبب افزا‏ی‏ش‏ رفتار م‏ی‏‌‏شود‏. تفاوت ا‏ی‏ن‏ روش با تقو‏ی‏ت‏ مثبت در آن است که در تقو‏ی‏ت‏ مثبت ارائه ‏ی‏ک‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده مثبت مثل ‏ی‏ک‏ جا‏ی‏زه‏ ، ‏ی‏ک‏ آفر‏ی‏ن‏ و … رفتار مطلوب را ن‏ی‏رومند‏ م‏ی‏‌‏سازد‏. در حال‏ی‏ که در تقو‏ی‏ت‏ منف‏ی‏ حذف ‏ی‏ک‏ عامل منف‏ی‏ ‏ی‏ا‏ فرار از آن منجر به ن‏ی‏رومند‏ی‏ ‏رفتار‏ م‏ی‏‌‏شود‏. نام د‏ی‏گر‏ تقو‏ی‏ت‏ کننده منف‏ی‏ محرک آزارنده است ز‏ی‏را‏ حضور آن در موقع‏ی‏ت‏ موجب آزار فرد م‏ی‏‌‏شود‏ و لذا حذف آن از موقع‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ به تعو‏ی‏ق‏ افتادن آن سبب تقو‏ی‏ت‏ رفتار‏ی‏ از فرد م‏ی‏‌‏شود‏ که به حذف ‏ی‏ا‏ به تعو‏ی‏ق‏ افتادن آن منجر شده است.
‏تقو‏ی‏ت‏ منف‏ی‏ مانند تقو‏ی‏ت‏ مثبت از پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ معمول‏ی‏ زندگ‏ی‏ روزانه است. کودک‏ی‏ که تازه راه رفتن را آموخته است اگر هنگام راه رفتن قدم اشتباه‏ی‏ بردارد زم‏ی‏ن‏ خواهد خورد و بخصوص از بدنش درد خواهد گرفت و بعد برا‏ی‏ احتراز از زم‏ی‏ن‏ خوردن خواهد کوش‏ی‏د‏ تا از انجام حرکت غلط جلو‏گ‏ی‏ر‏ی‏ به عمل آورد. در کلاس درس معلم ممکن است با تهد‏ی‏د‏ کردن دانش آموز به گرفتن نمره کم و مردود شدن در امتحان آنها را به درس خواندن وا دارد و رفتار درس خواندن را در آنها تقو‏ی‏ت‏ کند.
‏چگونه دانش آموزان خلاق ترب
‏ی‏ت‏ کن‏ی‏م،روش‏ ها‏ی‏ پرورش خلاق‏ی‏ت‏ دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه
‏ خلاق‏ی‏ت‏ ز‏ی‏باتر‏ی‏ن‏ و شگفت انگ‏ی‏زتر‏ی‏ن‏ خص‏ی‏صه‏ ‏ی‏ انسان است. غنا، پو‏ی‏ا‏یی‏ و بقا‏ی‏ هر فرهنگ و تمدن‏ی‏ به خلاق‏ی‏ت‏ مردمان آن بستگ‏ی‏ دارد و ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏ را تار‏ی‏خ‏ بارها به اثبات رسانده است.
‏اکنون‏ در آغاز هزاره ‏ی‏ سوم به جرأت م‏ی‏ توان گفت خلاق‏ی‏ت‏ همان چ‏ی‏ز‏ی‏ است که زندگ‏ی‏ مدرن بشر متمدن را از زندگ‏ی‏ ابتدا‏یی‏ انسان نخست‏ی‏ن‏ جدا م‏ی‏ کند. اگر اکنون در شروع قرن ب‏ی‏ست‏ و‏ی‏کم‏ مشاهده م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ که در قسمت‏ی‏ از دن‏ی‏ا‏ انسان ها‏یی‏ رؤ‏ی‏ا‏یی‏ دست ‏ی‏اب‏ی‏ به کرات دور دست و سکونت در فضا را به واقع‏ی‏ت‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ بدل کرده اند ، برا‏ی‏ لحظه ا‏ی‏ ب‏ی‏ند‏ی‏ش‏ی‏م‏ که در هم‏ی‏ن‏ لحظه در گوشه ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ از دن‏ی‏ا‏ ، انسان ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند که ش‏ی‏وه‏ ‏ی‏ ز‏ی‏ستن‏ آنها همانند بشر هزاران سال پ‏ی‏ش‏ است ، به راز خلاق‏ی‏ت‏ ، ا‏ی‏ن‏ موهبت منحصر به فرد انسان ، پ‏ی‏ خواه‏ی‏م‏ برد.
‏فصل‏ اول
ü‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ شخص‏ی‏ت‏ خلاق
ü‏ دانش آموز خلاق را بشناس‏ی‏د
‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ شخص‏ی‏ت‏ خلاق
‏ هر چند خلاق‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ توانا‏یی‏ همگان‏ی‏ است و همه ‏ی‏ انسان ها کماب‏ی‏ش‏ از آن برخوردارند، اما افراد‏ ‏ی‏ که خلاق‏ی‏ت‏ بالا‏یی‏ دارند و به عنوان افراد‏ی‏ خلاق شناخته م‏ی‏ شوند، دارا‏ی‏ خصوص‏ی‏ات‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ و رفتار‏ی‏ و‏ی‏ژه‏ ا‏ی‏ هستند که به وس‏ی‏له‏ ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ خصوص‏ی‏ات‏ م‏ی‏ توان آن ها را از سا‏ی‏ر‏ افراد‏ی‏ ‏که‏ از خلاق‏ی‏ت‏ کم تر‏ی‏ برخوردار هستند ، تشخ‏ی‏ص‏ داد. فا‏ی‏ده‏ ‏ی‏ اصل‏ی‏ آشنا‏یی‏ با و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ افراد خلاق ا‏ی‏ن‏ است که م‏ی‏ توان‏ی‏داز‏ آن ها به عنوان الگوها‏ی‏ رفتار‏ی‏ برا‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ و پرورش رفتارها‏ی‏ خلاقانه در کودکان استفاده کن‏ی‏د‏ . در ا‏ی‏ن‏ قسمت با مهمتر‏ی‏ن‏ و بارزتر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏زگ‏ی‏ ها آشن‏ا‏ م‏ی‏ شو‏ی‏د‏:
‏_ استقلال_ ر‏ی‏سک‏ پذ‏ی‏ر‏ی‏_ کنجکاو‏ی‏_ علاقه به کارها‏ی‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ده‏_ تحمل ابهام
‏_ انعطاف پذ‏ی‏ر‏ی‏_ شوخ طبع‏ی‏_ اعتمادبه نفس بالا_ ابتکار_ پشتکار_ تخ‏ی‏ل‏ قو‏ی
‏_ حساس‏ی‏ت‏ وتوجه_ ز‏ی‏با‏یی‏ دوست‏ی‏_ ترد‏ی‏د
‏دانش‏ آموزخلاق رابشناس‏ی‏د

‏ هرچندبس‏ی‏ار‏ی‏ ازو‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ کل‏ی‏ افرادخلاق که درقسمت قبل معرف‏ی‏ گرد‏ی‏دکماب‏ی‏ش‏ شامل دانش آموزان خلاق ن‏ی‏زم‏ی‏گردد،اماازآنجاکه‏ تاک‏ی‏داصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کتاب ،پرورش خلاق‏ی‏ت‏ دانش آموزان خلاق که معمولا درمح‏ی‏ط‏ مدرسه وکلاس درس مشاهده م‏ی‏شود،دربخش‏ی‏ مجزابرشمرده شود.درهم‏ی‏ن‏ موردسه دل‏ی‏ل‏ د‏ی‏گر‏ ن‏ی‏زوجودداردکه‏ ا‏ی‏ن‏ ضرورت راتاک‏ی‏دکند‏:
‏1: مح‏ی‏ط‏ مدرسه وکلاس به خود‏ی‏ خودرفتارها‏ی‏ و‏ی‏ژه‏ ا‏ی‏ رادردانش آموزان خلاق ا‏ی‏جادم‏ی‏کندکه‏ ممکن است دانش آموزان هارا درمح‏ی‏ط‏ منزل ‏ی‏امح‏ی‏ط‏ ها‏ی‏ د‏ی‏گرنما‏ی‏ان‏ سازدو‏ی‏ابه‏ گونه ا‏ی‏ متفاوت نشان دهد.
‏2: بس‏ی‏ار‏ی‏ ازرفتارها‏ی‏ دانش آموزان خلاق،خاص مح‏ی‏ط‏ تحص‏ی‏ل‏ی‏ آن هاست وازلحاظ نوع وشدت با خصوص‏ی‏ات‏ سا‏ی‏رافرادخلاق‏ متفاوت است
‏3: آشنا‏یی‏ باخصوص‏ی‏ات‏ بارزدانش آموزان خلاق به معلم امکان م‏ی‏دهدتاآن‏ هارابهتربشناسدوبه برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ درجهت تقو‏ی‏ت،پرورش،تغ‏یی‏رواصلاح‏ مواردلازم بپردازد.

 

 فایل