مقاله چهارشنبه سوری 15 ص

دانلود مقاله چهارشنبه سوری 15 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله چهارشنبه سوری 15 ص

-مقاله-چهارشنبه-سوری-15-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چهارشنبه سوری‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏مقدمه
‏چهارشنبه‏‌‏سور‏ی‏ ‏نام‏ ‏جشن‏ی‏ ‏باستان‏ی‏ ‏و‏ ‏برگرفته‏ ‏از‏ ‏آ‏یی‏ن‏ ‏زرتشت‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏(‏سه‏ ‏شنبه‏ ‏شب‏) ‏هر‏ ‏سال،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏روشن‏ ‏کردن‏ ‏آتش‏ ‏و‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن،‏ ‏برگزار‏ ‏م‏ی‏‌‏کنند‏.
‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏شب‏ ‏رسم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آتش‏ ‏روشن‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏بپرند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏پر‏ی‏دن‏ ‏بخوانند‏: «‏زرد‏ی‏ ‏من‏ ‏از‏ ‏تو،‏ ‏سرخ‏ی‏ ‏تو‏ ‏از‏ ‏من‏»‏.
‏در‏ ‏شاهنامه‏ ‏فردوس‏ی‏ ‏اشاره‏‌‏ها‏یی‏ ‏درباره‏ ‏بزم‏ ‏چارشنبه‏‌‏ا‏ی‏ ‏در‏ ‏نزد‏ی‏ک‏ی‏ ‏نوروز‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏کهن‏ ‏بودن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏است‏. ‏مراسم‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏مل‏ی‏،‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏رباز‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏سنت‏ی‏ ‏مردمان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏زنده‏ ‏نگاه‏ ‏داشته‏ ‏شده‏‌‏است‏.
‏امروزه‏ ‏در‏ ‏شهرها‏ی‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏که‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ ‏در‏ ‏آنها‏ ‏ز‏ی‏اد‏ ‏است،‏ ‏آتش‏‌‏باز‏ی‏ ‏و‏ ‏انفجار‏ ‏ترقه‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فشفشه‏‌‏ها‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏متداول‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر،‏ ‏رسانه‏‌‏ها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏توجه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏خطرات‏ ‏احتمال‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مواد‏ ‏نشان‏ ‏م‏ی‏‌‏دهند‏.
‏چهارشنبه‏ ‏سوري‏
‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏هر‏ ‏سال‏ ‏۱۲‏ ‏ماه‏ ‏،‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏به‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏۳۰‏ ‏روز‏ ‏اسم‏ی‏ ‏مشخص‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏تقس‏ی‏مات‏ ‏هفته‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏به‏ ‏ان‏ ‏اضافه‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏باستان‏ ‏در‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏هر‏ ‏ماه‏ ‏جشن‏ ‏و‏ ‏پا‏ی‏ ‏کوب‏ی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏سور‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏مختار‏ ‏برا‏ی‏ ‏کشتن‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏کوفه‏ ‏که‏ ‏اکثر‏ ‏آنان‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏بوده‏ ‏اند‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏فرصت‏ ‏استفاده‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏جشن‏ ‏که‏ ‏مصادف‏ ‏با‏ ‏چهارشنبه‏ ‏بود‏ ‏ی‏ز‏ی‏د‏ ‏را‏ ‏قصاص‏ ‏نمود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏چند‏ ‏سال‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ورود‏ ‏اسلام‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏به‏ ‏آرام‏ی‏ ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏کم‏ ‏رنگ‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آخر‏ی‏ن‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سال‏ ‏محدود‏ ‏شد‏. ‏جشن‏ ‏سور‏ ‏از‏ ‏مراسم‏ ‏اص‏ی‏ل‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏منشاء‏ ‏خارج‏ی‏ ‏ندارد‏.‏آتش‏ ‏از‏ ‏عناصر‏ ‏چهارگانه‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏عنصر‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آلوده‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏کهن‏ ‏تا‏ ‏کنون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏مرسوم‏ ‏بوده‏ ‏است‏.
‏چهارشنبه سوری‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏يک‏ی‏ ‏از‏ ‏آئينها‏ی‏ ‏سالانه‏ ‏ايرانيان‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏عبارت‏ی‏ ‏ديگر‏ ‏چارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏است‏. ‏ايرانيان‏ ‏آخرين‏ ‏سه‏ ‏شنبه‏ ‏سال‏ ‏خورشيد‏ی‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏بر‏ ‏افروختن‏ ‏آتش‏ ‏و‏ ‏پريدن‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏استقبال‏ ‏نوروز‏ ‏م‏ی‏ ‏روند‏.
‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سوري،‏ ‏يک‏ ‏جشن‏ ‏بهاري‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏پيش‏ ‏از‏ ‏رسيدن‏ ‏نوروز‏ ‏برگزار‏ ‏مي‏ ‏شود‏.
‏مردم‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏روز‏ ‏برا‏ی‏ ‏دفع‏ ‏شر‏ ‏و‏ ‏بلا‏ ‏و‏ ‏برآورده‏ ‏شدن‏ ‏آرزوهايشان‏ ‏مراسم‏ی‏ ‏را‏ ‏برگزار‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏ريشه‏ ‏اش‏ ‏به‏ ‏قرن‏ ‏ها‏ ‏پيش‏ ‏باز‏ ‏م‏ی‏ ‏گردد‏.
‏ ‏مراسم‏ ‏ويژه‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏ ‏صورت‏ ‏م‏ی‏ ‏گيرد‏ ‏برا‏ی‏ ‏مراسم‏ ‏در‏ ‏گوشه‏ ‏و‏ ‏کنار‏ ‏کو‏ی‏ ‏و‏ ‏برزن‏ ‏نيز‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏آتش‏ ‏ها‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏م‏ی‏ ‏افروزند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏رو‏ی‏ ‏آن‏ ‏م‏ی‏ ‏پرند‏ ‏و‏ ‏ترانه‏ (‏سرخ‏ی‏ ‏تو‏ ‏از‏ ‏من‏ ‏،‏ ‏زردي‏ ‏من‏ ‏از‏ ‏تو‏ ) ‏م‏ی‏ ‏خوانند‏.
‏ ‏ظاهرا‏ ‏مراسم‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏برگرفته‏ ‏از‏ ‏آئينها‏ی‏ ‏کهن‏ ‏ايرانيان‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏همچنان‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏آنها‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏اشکال‏ ‏ديگر‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏باق‏ی‏ ‏بازماندگان‏ ‏اقوام‏ ‏آريائ‏ی‏ ‏رواج‏ ‏دارد‏.
‏اما‏ ‏دکتر‏ ‏کورش‏ ‏نيکنام‏ ‏موبد‏ ‏زرتشت‏ی‏ ‏و‏ ‏پژوهشگر‏ ‏در‏ ‏آداب‏ ‏و‏ ‏سنن‏ ‏ايران‏ ‏باستان،‏ ‏عقيده‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏هيچ‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏با‏ ‏ايران‏ ‏باستان‏ ‏و‏ ‏زرتشتيان‏ ‏ندارد‏ ‏و‏ ‏شکل‏ ‏گير‏ی‏ ‏اين‏ ‏مراسم‏ ‏را‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏حمله‏ ‏اعراب‏ ‏به‏ ‏ايران‏ ‏م‏ی‏ ‏داند‏.
‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏باستان‏ ‏هفت‏ ‏روز‏ ‏هفته‏ ‏نداشتيم‏.‏در‏ ‏ايران‏ ‏كهن‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏سي‏ ‏روز‏ ‏ماه،‏ ‏نامي‏ ‏ويژه‏ ‏دارد،‏ ‏كه‏ ‏نام‏ ‏فرشتگان‏ ‏است‏. ‏شنبه‏ ‏و‏ ‏يکشنبه‏ ‏و‏… ‏بعد‏ ‏از‏ ‏تسلط‏ ‏اعراب‏ ‏به‏ ‏فرهنگ‏ ‏ايران‏ ‏وارد‏ ‏شد‏. ‏بنابراين‏ ‏اينکه‏ ‏ما‏ ‏شب‏ ‏چهارشنبه‏ ‏ا‏ی‏ ‏را‏ ‏جشن‏ ‏بگيريم‏( ‏چون‏ ‏چهارشنبه‏ ‏در‏ ‏فرهنگ‏ ‏عرب‏ ‏روز‏ ‏نحس‏ ‏هفته‏ ‏بوده‏ ) ‏خودش‏ ‏گويا‏ی‏ ‏اين‏ ‏هست‏ ‏که‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏اسلام‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏مرسوم‏ ‏شد‏.”
‏ “‏برا‏ی‏ ‏ما‏ ‏سال‏ ‏۳۶۰‏ ‏روز‏ ‏بوده‏ ‏با‏ ‏۵‏ ‏روز‏ ‏اضافه‏ ( ‏يا‏ ‏هر‏ ‏چهار‏ ‏سال‏ ‏۶‏ ‏روز‏ ‏اضافه‏ ). ‏ما‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏پنج‏ ‏روز‏ ‏آتش‏ ‏روشن‏ ‏م‏ی‏ ‏کرديم‏ ‏تا‏ ‏روح‏ ‏نياکانمان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خانه‏ ‏هايمان‏ ‏دعوت‏ ‏کنيم‏.”
‏ “‏بنابراين،‏ ‏اين‏ ‏آتش‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏ ‏بازمانده‏ ‏آن‏ ‏آتش‏ ‏افروز‏ی‏ ‏۵‏ ‏روز‏ ‏آخر‏ ‏سال‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏باستان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏زرتشتيان‏ ‏به‏ ‏احتمال‏ ‏زياد‏ ‏برا‏ی‏ ‏اينکه‏ ‏اين‏ ‏سنت‏ ‏از‏ ‏بين‏ ‏نرود،‏ ‏نحس‏ی‏ ‏چهارشنبه‏ ‏را‏ ‏بهانه‏ ‏کردند‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏جشن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏اعتقاد‏ ‏اعراب‏ ‏منطبق‏ ‏کردند‏ ‏و‏ ‏شد‏ ‏چهارشنبه‏ ‏سور‏ی‏.”

 

 فایل