مقاله کاهو و روش کشت

دانلود مقاله کاهو و روش کشت

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کاهو و روش کشت

-مقاله-کاهو-و-روش-کشتلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏چكيده :
‏ ‏ك‏اهو به دليل داشتن ريشه هاي سطحي وكم عمق توصيه كشت آن دراراضي شاليزاري از اهميت خاصي برخوردار است . كاهو درحال حاضر علاوه براراضي خشكه ،درمزاع شاليزاري بعد ازبرداشت برنج كشت مي گردد. براساس آمار حدود 5000 هكتار اززمينهاي شاليزاري درمازندران به كشت دوم كاهو اختصاص يافته است . كاهو پيچ بابل رقم بومي مازندران توسط مركز تحقيقات كشاورزي مازندران درسال 1380 خالص گرديد و دردست معرفي جهت كشت درمنطقه مي باشد به منظور بررسي اثرات تاريخ كاشت ، تراكم بوته وميزان كود ازته مصرفي( كود اوره ) برروي عملكرد كاهوپيچ بابل آزمايش فوق بصورت اسپليت فاكتوريل درقالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي باچهارتكرار به مدت 2 سال و 24 تيمار درايستگاه تحقيقاتي قراخيل اجراء گرديد. درهرتكرار‏ دو‏ تاريخ كاشت ، سه فاصله بوته و ‏چهار‏تيمار كوداوره درنظرگرفته شد. كاهوپيچ بابل بعنوان رقم بومي مازندران، ازديربازمورد كشت وكارقرارداشته ، باتوجه به ارزشهاي فنو‏تيپ‏ي بااستفاده از روش سلكسيون انفرادي از سال 1377 اصلاح وخالص گرديد. دراين تحقيق، عامل A‏ بعنوان تاريخ كاشت نشاكاهو درزمين اصلي دراول آبان واول آذر درنظرگرفته شد. عامل B‏ ، تغييرات فاصله بوته درسه سطح 20،25و30 سانتي متر وفاصله بين رديفها 50 سانتي متر، بهمراه
‏2
‏ عامل c‏ ‏ كه شامل ‏چهارسطح كودازته ،0- 100- 200- 300 كيلوگرم درهكتار(اوره 46% ازت ) بصورت تقسيطي دركرتهاي فرعي ‏مي باشد‏. تجزيه واريانس مركب نشان دهنده اختلاف معني دار درتاريخ كاشتهاي مختلف وهمچنين تفاوت بسيارمعني داري بين تراكم هاي مختلف بوده است. هرچند بامصرف مقادير مختلف كود اوره ، عملكرد كاهو متفاوت بوده ولي اختلاف معني داري درعملكرد مشاهده نگرديد.
‏تيمار ‏3C‏ ‏1B‏ ‏2A‏ ‏كه در آن ‏فاصله 20×50 وتاريخ كاشت نشا درزمين اصلي اول آذر و كود اوره بميزان 200 كيلوگرم درهكتار برتربوده است . نتايج بدست آمده ازافزايش عملكرد ،‏ كشت كاهو در اول آذر با الگوي كاشت‏ 20×50 ‏ سانتيمتر و ميزان مصرف كود اوره ، 200 كيلوگرم در هكتار توصيه مي گردد ، عملكرد اين تيمار معادل 52 تن در هكتار بوده است .
‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
‏واژه هاي كليدي: كاهو- تراكم بوته –‏ تاريخ كاشت- كود اوره‏ .‏
‏مقدمه :

 

 فایل