مقاله کتابشناسی امام حسین (ع)

دانلود مقاله کتابشناسی امام حسین (ع)

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کتابشناسی امام حسین (ع)

-مقاله-کتابشناسی-امام-حسین-(ع)لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏43
‏1
‏نام کتاب :‏ ‏کتابشناسی تاریخی امام حسین (ع)
‏معرفی‏ : ‏کتاب حاضر نخست‏ی‏ن‏ کتابشناس‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ امام حس‏ی‏ن‏ (ع) در زبان فارس‏ی‏ است و مهم‏تر‏ی‏ن‏ مخاطبان آن عاشورا پژوهان‏و ن‏ی‏ز‏ اند‏ی‏شمندان‏ی‏ اند که درباره امام حس‏ی‏ن‏ (ع) و زندگان‏ی‏ او تحق‏ی‏ق‏ م‏ی‏‏‏کنند‏. ا‏ی‏ن‏ پژوهش عهده دار پاسخ به ا‏ی‏ن‏‏‏پرسش‏ هاست صدکتاب مهم درباره امام حس‏ی‏ن‏ به عرب‏ی‏ و ف‏ارس‏ی‏ کدام اند؟ درون ما‏ی‏ه،‏ اشتراک و امت‏ی‏ازات‏ آن‏هاچ‏ی‏ست؟‏ ترت‏ی‏ب‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ آن‏ها چگونه است؟ گزشته از ا‏ی‏نها،‏ در مقدمه کتاب از ضرورت کتابشناس‏ی‏ امام حس‏ی‏ن،محتوا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کتابشناس‏ی‏،‏ آ‏یی‏ن‏ تدو‏ی‏ن‏ آن و نتا‏ی‏ج‏ به دست آمده سخن م‏ی‏‏‏رود‏. در پا‏ی‏ان‏ کتاب ن‏ی‏ز‏ بخش‏ی‏ با عنوان )امام‏حس‏ی‏ن‏ (‏ع‏) در الذر‏ی‏عه‏( آمده است که البته کتاب‏ی‏ است مستقل و مکمل کتاب حاضر. خواننده در ا‏ی‏ن‏ بخش باب‏ی‏ش‏ ازنهصد کتاب و در بخش اول با صد کتاب مهم درباره امام حس‏ی‏ن‏ (ع) آشنا م‏ی‏‏‏شود‏.
‏ ‏نام کتاب : ‏کتابشناس‏ی‏ اختصاص‏ی‏ امام حس‏ی‏ن‏ (ع)‏
‏نویسنده : ‏حشمت‏ الله صفرعل‏ی‏ پور
‏ن‏ا‏شر‏: ‏ی‏اقوت‏
‏43
‏2
‏سال نشر :‏ ‏138‏1
‏نام کتاب :‏آسمان‏ خون گر‏ی‏ه‏ کن‌!
‏نویسنده:‏ ‏جعفر ابراه‏ی‏م‏ی
‏ نقاش :‏اقبال‏ی‏ – پرو‏ی‏ز

 

 فایل