نقدي بر معيارهاي حسابداري ورد

دانلود نقدي بر معيارهاي حسابداري ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

نقدي بر معيارهاي حسابداري ورد

نقدي-بر-معيارهاي-حسابداري---وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ ‏74‏ ‏ ‏مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد
‏ ‏نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد … ‏ ‏ ‏73‏

‏مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان
‏سال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)
‏نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری
‏ناصر ايزدي نيا* ‏ ‏عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان‏
‏چکيده
‏با وجود‏ چالش هاي ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع بين گروه‌هاي ذينفع مرتبط با واحد تجاري شاهد هستيم از معيارهاي حسابداري نظير درآمد هر سهم Earning Per Share
‏ (EPS)‏ ، نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام Return On Equity
(ROE) ‏ و يا بازدهي سرمايه گذاريها Return On Investment
‏ (ROI)‏ به منظور ارزيابي عملکرد‏واحدهای تجاری‏ استفاده مي شود. وحتي از اين معيارها براي تنظيم طرحهاي انگيزشي و پاداشي مديران استفاده شده است‏. ‏در اين مقاله که حاصل يک مطالعه توصيفي است به نقد و ارزيابي معيارهاي سنتي حسابداري براي ارزيابي عمل‏ک‏رد و ‏گزارشگری مالی واحد های تجاری ‏ پرداخته مي شود و با توجه به شرايط تحول يافته ناشي از جهاني شدن اقتصاد چالش اساسي مديريت بنگاه‌هاي تجاري ارزش آفريني براي بنگاه‏ ها‏ و ‏بخصوص ‏ثروت آفريني براي طبقه سهامدار معرفي مي گردد. شاخص اصلي ارزش آفريني و ‏ارزيابی عملکرد‏ معيار ارزش افزوده اقتصادي. Economic Value Added
(EVA)‏ يا سود اقتصادي. Economic Profit
‏ معرفي مي گردد. اين شاخص براي ارزيابي عملکرد ‏واحدهای تجاری‏ و تنظيم طرحهاي انگيزشي ‏مديران ‏کاربرد دارد و ضمن تأکيد بر اهميت آن، چگونگي محاسبه و تعديلات لازم بر سود وسرمايه حسابداري به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصاد‏ي‏ مطرح‏ ‏مي شود.‏ ‏همچنين معيار جريان های آزاد نقدی. Free Cach Flow
(FCF)‏ به عنوان شاخص ديگری در ارزيابی عملکرد
‏ ‏58‏ ‏ ‏مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد
‏ ‏نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد … ‏ ‏ ‏59‏

‏ ‏و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد.‏ نمونه ‏ها‏ی‏ي‏ از بنگاه‌هاي موفق که از اين شاخص‏ ها‏ براي ارزيابي عملکرد خود استفاده نموده اند معرفي‏ می شود.‏
‏واژه‏ ‏هاي کليدي‏:‏ ‏ارزش افزوده اقتصادي‏- جريان های آزاد نقدی‏– ارزيابي عملکرد و پاسخگويي‏ ‏مديران ‏-‏ ‏پاداش مديران‏ -‏ ‏ معيارهای حسابداری
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.1 , 2005
A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate
Reporting
N. Izadinia
Abstract
With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.
The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

 

 فایل