چه كساني تابعيت ايراني دارند 5 ص (ورد)

دانلود چه كساني تابعيت ايراني دارند 5 ص (ورد)

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

چه كساني تابعيت ايراني دارند 5 ص (ورد)

چه-كساني-تابعيت-ايراني-دارند-5-ص-(ورد)لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چه كساني تابعيت ايراني دارند؟
‏تابعيت، تعلق حقوق‏ی‏ و معنو‏ی‏ شخص به يك دولت است. شخص‏ی‏ كه تبعه‌‏ی‏ يك كشور باشد ، از حقوق و تكاليف‏ی‏ برخوردار م‏ی‏‌‏شود‏. در تابعيت ، رابطه‌‏ی‏ فرد با دولت ، رابطه‌ا‏ی‏ حقوق‏ی‏ ، معنو‏ی‏ و دارا‏ی‏ ماهيت سياس‏ی‏ است.
‏وجود‏ علقه‌‏ی‏ تابعيت ميان فرد و دولت سبب م‏ی‏‌‏شود‏ كه فرد در همه‌‏ی‏ كشورها‏ی‏ بيگانه از حمايت سياس‏ی‏ دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
‏مطابق‏ قوانين موجود، اشخاص زير تبعه‌‏ی‏ ايران محسوب م‏ی‏‌‏شوند‏.
‏كليه‏‌‏ی‏ ساكنين ايران به استثنا‏ی‏ اشخاص‏ی‏ كه تبعيت خارج‏ی‏ آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارج‏ی‏ كسان‏ی‏ مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
‏كسان‏ی‏ كه پدر آنها ايران‏ی‏ است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
‏كسان‏ی‏ كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشند.
‏كسان‏ی‏ كه در ايران از پدر و مادر خارج‏ی‏ كه يك‏ی‏ از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.
‏كسان‏ی‏ كه در ايران از پدر‏ی‏ كه تبعه‌‏ی‏ خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقررات‏ی‏ است كه مطابق قانون برا‏ی‏ تحصيلات تابعيت ايران مقرر است.
‏هر‏ زن تبعه‌‏ی‏ خارج‏ی‏ كه شوهر ايران‏ی‏ اختيار كند.
‏هر‏ تبعه‌‏ی‏ خارج‏ی‏ كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (اطفال متولد از نمايندگان سياس‏ی‏ و كنسول‏ی‏ مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)
‏- هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 فوق‌الذكر پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند، بايد ظرف يك سال ، يعن‏ی‏ تا 19 سالگ‏ی‏ با درخواست كتب‏ی‏ از وزارت امور خارجه و ارايه‌‏ی‏ گواه‏ی‏ دولت متبوع پدرش مبن‏ی‏ بر پذيرش او به عنوان تبعه‌‏ی‏ آن كشور ، از ‏تابعيت‏ ايران خارج شود.
‏- داشتن 18 سال تمام يا بيشتر، سكونت در ايران به مدت 5 سال اعم از متوال‏ی‏ يا متناوب، فرار‏ی‏ نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكوميت كيفر‏ی‏ به ارتكاب جنحه يا جنايت غير سياس‏ی‏ ، داشتن اهليت استيفا (اجرا‏ی‏ حق) و مكنت كاف‏ی‏ يا داشتن شغل‏ی‏ كه بتواند هزينه زندگ‏ی‏ را تامين كن‏د،‏ از شرايط تحصيل تابعيت ايران است.
‏- شرط اقامت برا‏ی‏ افراد زير لازم نيست:
‏1- مردان بيگانه كه دارا‏ی‏ همسر ايران‏ی‏ و از او دارا‏ی‏ فرزند هستند.
‏2- كسان‏ی‏ كه به امر عام المنفعه‌‏ی‏ ايران خدمت يا مساعدت شايان كرده باشند.
‏3 – كسان‏ی‏ كه دارا‏ی‏ مقامات عال‏ی‏ علم‏ی‏ يا متخصص در امور عام المنفعه هستند.
‏- اشخاص‏ی‏ كه به تابعيت ايران در م‏ی‏‌‏آيند،‏ از كليه‌‏ی‏ حقوق‏ی‏ كه برا‏ی‏ ايرانيان مقرر است، بهره‌مند م‏ی‏‌‏شوند،‏ جز در موارد زير:
‏1- رياست جمهور‏ی‏ و معاونان او
‏2- عضويت در شورا‏ی‏ نگهبان و رياست قوه قضاييه
‏3- وزارت و كفالت وزارت و استاندار‏ی‏ و فرماندار‏ی
‏4- عضويت در مجلس شورا‏ی‏ اسلام‏ی

 

 فایل