ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان

دانلود ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان

ﺑﺎزار-ﻣﻮاد-ﻣﺨﺪر-در-اﯾﺮان-ﻧﮕﺎﻫﯽ-وﯾﮋه-ﺑﻪ-ﺑﺎزار-ﺗﻬﺮانعنوان فایل: ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان

تعداد اسلاید:25

چکیده:
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺗﻬﺮان را از ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾﺎک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و ﭘﺲ از ورود ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑـﺎ ارﺳـﺎل ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ورود ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ اﯾﺮان از دو اﺳﺘﺎن ﻣﺮزی ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد وارداﺗﯽ و ﻧﻮع ﻣﻮاد در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻔﺎوت دارد .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﻣﺒﺎدی ورودی) ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻣﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن، ﺑﺮ آوردی از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣـﻮاد در ﺳـﻄﺢ ﮐـﺸﻮر اراﺋـﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺮآوردی از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﻣﺮ ﻣﺒﺎرزه، درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﭘﺮد اﺳﺖ ازﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم از ﮐﺸﻔﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﯾـﺎک)در ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ( ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ای ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ در ﺧـﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑـﺮآورد ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻌﺎدل ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﭘﺎﯾﺎن، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺘﺎدان از ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﺤﺼﯿﻼت، د رآﻣﺪ، اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐـﺸﻮر و ﺗﻬـﺮان ﻧﯿـﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 فایل